Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Book Solutions Term 1 Chapter 2 The Insects

Look and say:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 1

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 2

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 3

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us Sing:

Incy Wincy Spider (சின்னஞ்சிறிய சிலந்தி)

Incy wincy spider
Climbed up the water spout,
Down came the rain
And washed poor Incy out.

சின்னஞ்சிறிய சிலந்தி,
தண்ணீர்க்குழாயில் ஏறியது,
அப்போது மழை வந்தது,
சிறிய சிலந்தியைக் கழுவி வெளியே தள்ளியது.

Out came the sunshine
And dried up all the rain,
And Incy wincy spider
Climbed up the spout again.

சூரிய ஒளி வந்தது,
எல்லா மழையையும் உலர்த்தி விட்டது.
அந்த சின்னஞ்சிறிய சிலந்தி,
தண்ணீர்க்குழாயில் மீண்டும் ஏறியது.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us learn:

The Proud Dragonfly (பெருமைப்பட்ட தும்பி)

A blue dragonfly lives near a pond with his friends. He is a proud insect. One morning as he was enjoying the sun sitting on a lotus leaf, a butterfly comes by.

ஒரு நீல நிற தும்பி ஒரு குளத்தின் அருகே அதன் நண்பர்களுடன் வசித்து வந்தது. அது ஒரு நாள் காலை நேரத்தில் தாமரை இலைமீது அமர்ந்து சூரிய ஒளியில் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி வந்தது.

Dragonfly (தும்பி):

Hello, Butterfly! You looks sad. Is it because my wings shine in the sun?

ஹலோ, வண்ணத்துப்பூச்சி! நீ சோகமாக தெரிகிறாய். என் இறகுகள் சூரிய ஒளியில் பிரகாசிப்பது தான் தும்பி அதற்கு காரணமா?

Butterfly (வண்ணத்துப் பூச்சி):

What? Why should I feel sad? I know that I am a very beautiful and colourful insect.

என்ன? நான் ஏன் சோகமாக இருக்க வேண்டும்? நான் மிக அழகான வண்ண மயமான பூச்சி என்பது எனக்குத் தெரியும்.

An ant speaks as he is on his way to his anthill, carrying food for the winter.

அந்நேரம் குளிர்காலத்திற்காக உணவை எடுத்துக் கொண்டு, புற்றுக்கு அந்த வழியே சென்ற எறும்பு பேசியது.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Ant (எறும்பு):

Surely you can find some work to do, can’t you? All that you do all day is to sit there and feel so proud of yourself.

தும்பியே, உன்னால் நிச்சயமாக சில வேலைகளைச் செய்ய முடியும், இல்லையா? நாள் முழுவதும் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு உன்னைப் பற்றி பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பது தான் நீ செய்யும் வேலை.

Dragonfly (தும்பி):

Ah, Ant! You poor little fellow! You have to walk around on your thin legs all You don’t have beautiful shiny wings like mine. How sad!

ஆ, எறும்பே ! நீ பரிதாபத்திற்குரிய சிறு உயிரினம்! உன் ஒல்லியான கால்கள் மூலம் நாள் முழுவதும் நீ நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இமாற. எனக்கு இருக்கிற மாதிரி அழகான ஒளிரும் இறகுகள் உனக்கு இல்லையே. எவ்வளவு சோகம்!

A ladybug flies low, near the pond.

அந்த கரும்புள்ளி வண்டு குளத்திற்கு அருகில் தாழ்வாக பறந்தது.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Dragonfly (தும்பி):

Hey, ladybug. Don’t you wish you were as slim as me?

ஹே, வண்டு! என்னை மாதிரி ஒல்லியாக இருக்க வேண்டுமென தும்பி விருப்பமில்லையா உனக்கு?

Ladybug (கரும்புள்ளி வண்டு):

Ha! Ha! I am happy as I am.

ஹா! ஹா! நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கிறேன்.

A bumblebee buzzes by happily.

அப்போது ஒரு பெரிய தேனீ மகிழ்ச்சியுடன் ஒலி எழுப்பியது.

Dragon fly (தும்பி):

Bumblebee, you must be so bored with your yellow and black colour body. My wings change colour during day!

தேனீயே, உனது மஞ்சள் மற்றும் கறுப்பு நிற உடல், உன்னை சலிப்படையச் செய்திருக்க வேண்டும். எனது இறகுகள் பகல் நேரத்தில் வண்ண ங்களை மாற்றிக் கொள்ளும்.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Bumblebee (பெரிய தேனி):

You better stop boasting about your looks, Dragonfly. My wings are good enough for me.

உன் தோற்றத்தைப் பற்றி தற்பெருமையாக நீ பேசுவதை நிறுத்துவது நல்லது, தும்பி. என் இறகுகள் எனக்கு நன்கு போதுமானதாகவே இருக்கிறது.

Beetle squeaks as it comes by.

வண்டு அங்கு வரும்போது, கீச்சிட்டுக் கொண்டு வந்தது.

Dragon fly (தும்பி):

Ah! Beetle, you scared me. Please do not come near me like that again.

ஏ, வண்டு! என்னை பயப்பட வைத்துவிட்டாய். இது போல மறுபடியும் என்னருகில் நீ தயவு செய்து வராதே.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Beetle (வண்டு):

We are all wonderful in our own way, just as you are.

அவரவர்களுக்கான வழிமுறைகளில் நாம் எல்லோருமே அருமையானவர்கள் தான், உன்னைப் போல.

A hungry chameleon walks in quietly.

ஒரு பசித்த பச்சோந்தி அமைதியாக நடந்து வருகிறது.

Chameleon (பச்சோந்தி):

Wow! What a colourful dragonfly! He is so foolish to sit near the rock and talk to his friends. He is my lunch for the day.

வாவ்! என்ன ஒரு வண்ண மயமான தும்பி! அது அந்தப் பாறையில் அமர்ந்து தன் நண்பர்களோடு பேசும்போதே, அது ஒரு முட்டாள் என தெரிகிறது. இன்றைக்கு எனது மதிய உணவே அந்த தும்பி தான்!

The Chameleon catches the proud dragonfly with his sticky tongue. It munches and eats the dragonfly.

அந்த பெருமையான தும்பியை, பச்சோந்தி தன் பசையுள்ள நாக்கின் மூலம் பிடித்தது. அந்த தும்பியை, அது மென்று, சாப்பிட ஆரம்பித்தது.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Chameleon (பச்சோந்தி):

Chomp! Chomp! Chomp!

லபக்! லபக்! லபக்! |

Let us understand (Text Book Page No. 94):

Question 1.
Tick (✓) the correct picture.

a. All the insects in the story lived near ______.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 4

Answer:
pond
Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 6

b. ______ is too proud of itself.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 5

Answer:
Dragonfly

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 7

Question 2.
Match the words to the pictures.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 8

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 9

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 3.
Listen, think and write.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 10

a. What colour is the dragonfly?
Answer:
The dragonfly is blue.

b. What is the ant carrying?
Answer:
The ant is carrying food.

c. What colour is the bumblebee?
Answer:
The bumblebee has stripes of yellow and black.

d. Why did the chameleon eat the dragonfly? The chameleon eats the dragonfly as it was ________.
Answer:
The chameleon eats the dragonfly as it was hungry.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Think Zone (Text Book Page No. 94):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 11

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 12

Let us practice (Text Book Page No. 95):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 13

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 14

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Circle the insects (Text Book Page No. 95):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 15

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 16

Fill in the blanks with the actions of the insects.

a. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 17

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 20

b. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 18

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 21

c. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 19

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 22

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us do (Text Book Page No. 95):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 23

Answer:

Activity to be done by students.

Let us say (Text Book Page No. 96):

Listen to the sound and repeat.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 24

Listen and repeat.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 25

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us practice (Text Book Page No. 96):

Read aloud.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 26

Let us do (Text Book Page No. 97):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 27

Answer:

Activity to be done by students.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us practice (Text Book Page No. 97):

Circle the correct letter cluster.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 28

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 29

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Fill in the blanks.

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 30

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 31

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 32

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 33

Question 3.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 34

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 35

Question 4.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 36

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 37

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us use (Text Book Page No. 98):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 38

Answer:
Activity to be done by students.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us practice (Text Book Page No. 98):

Arrange the words and write it. Then, say it to your friend.

Question 1.
me could the toys give you?

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 39

Answer:
Could you give me the toys?

Question 2.
bag could you me a give?

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 40

Answer:
Could you give me a bag?

Let us know (Text Book Page No. 99):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 41

in – உள்ளே
on – மேலே
under – கீழே
near – அருகில்

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Tick (✓) the correct word.

Question 1.
The cockroach is _______ the shoes.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 42

a. in
b. near
c. under
Answer:
b. near

Question 2.
The lady bug is ______the box.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 43

a. in
b. near
c. under
Answer:
a. in

Question 3.
The ant is ______ the chair.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 44

a. in
b. on
c. under
Answer:
c. under

Question 4.
The butterfly is ______ the ball.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 45

a. in
b. on
c. under
Answer:
b. on

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Fill in the blanks. (Text Book Page No. 99):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 46

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 47

The fish is Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 49 the bowl.
Answer:
in

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 48

The ladybug is Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 49 the leaf.
Answer:
on

Read the following sentences and draw the insects. (Text Book Page No. 100):

Question 1.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 50

A dragonfly is on the car.
Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 51

Question 2.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 52

A bug is on the sofa.
Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 53

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 3.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 54

A spider is under the chair.
Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 55

Question 4.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 56

A bee is in the bottle.
Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 57

Circle the correct picture for the given word. (Text Book Page No. 100):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 58

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 59

Let us read (Text Book Page No. 101):

The Boy and the Butterfly (சிறுவனும் வண்ணத்துப்பூச்சியும்)

Sam is a good boy.
He likes to help.
One day, Sam sees a butterfly in a cover.

சாம் ஒரு நல்ல பையன்.
அவன் உதவி செய்ய விரும்புகிறான்.
ஒரு நாள் சாம் ஒரு வண்ண த்துப்பூச்சியை
ஒரு கூட்டினுள் பார்க்கிறான்.

Sam said, “I will cut the cover to
help the butterfly!”
Sam’s grandpa said “No, let the
butterfly come out on its own.

“நான் இந்த வண்ண த்துப்பூச்சிக்கு உதவுவதற்காக
இந்தக் கூட்டை வெட்டுவேன்” என்றான் சாம்.
“வேண்டாம், அந்த வண்ண த்துப்பூச்சி, அதுவாகவே
வெளியே வரட்டும்”, என்றார் சாமின் தாத்தா.

But, Sam cuts the cover to help
the fly.
The fly comes out. But, it is not
able to fly away.

ஆனால், அந்தப் பூச்சிக்கு உதவ, சாம் அந்தக் கூட்டை
வெட்டுகிறான்.
அந்த பூச்சி வெளியே வருகிறது. ஆனால் அதனால்
பறக்க முடியவில்லை .

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

The next day Sam sees it on the
same rock.
Sam asked, “Why is the butterfly
on the rock?”.

அடுத்தநாள், அது அதே பாறையின் மேலே
உட்கார்ந்திருந்ததை சாம் பார்க்கிறான்.
“அந்த வண்ண த்துப்பூச்சி ஏன் அதே பாறையின்
மேல் இன்னும் இருக்கிறது?” என்று சாம் கேட்டான்.

Grandpa said, “Only if it cuts the
cover on its own, it will fly.”
Sam said, “Sorry, grandpa. I will
never do this again.”

“அது, அதன் முயற்சியாலேயே அதன் கூட்டை
உடைத்து வெளியேறினால் தான், அதனால் பறக்க
முடியும்”, என்றார் தாத்தா.
”என்னை மன்னித்து விடுங்கள், தாத்தா. நான்
இனி மேல் மீண்டும் அது போல எப்போதும் செய்ய
மாட்டேன்”, என்றான் சாம்.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us think and do (Text Book Page No. 102):

Circle the correct word.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 60

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 61

Choose and complete the sentences.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 62

Question 1.
Sam like to Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 49
Answer:
help

Question 2.
Sam saw it on the Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 49
Answer:
rock

Question 3.
Grandpa said not to Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 49
Answer:
cut

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Let us make (Text Book Page No. 102):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 63

Answer:
Activity to be done by students.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Big Picture (Text Book Page No. 103):

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 64

Question 1.
Where is the ant?
Answer:
The ant is in the hill.

Question 2.
Where is the snail?
Answer:
The snail is near the well.

Question 3.
Where is the bee?
Answer:
The bee is on the red flower.

Question 4.
Where is the beetle?
Answer:
The beetle is on the leaf.

Question 5.
Where is the caterpillar?
Answer:
The caterpillar is in the mushroom.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 6.
Where is the butterfly?
Answer:
The butterfly is on the mushroom.

Question 7.
Where is the dragonfly?
Answer:
The dragonfly is on the red flower.

Question 8.
Where is the mosquito?
Answer:
The mosquito is on the floor.

Question 9.
Where is the grasshopper?
Answer:
The grasshopper is near the mushroom.

Question 10.
Where is the spider?
Answer:
The spider is under the mushroom.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

I Can Do (Text Book Page No. 104):

Question 1.
Write the names of insects.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 65

a. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 66

Answer:
spider

b. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 67

Answer:
bumblebee

c. Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 68

Answer:
housefly

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 2.
Tick (✓) the correct one.

a. Dragonfly is ______.
i) red
ii) blue
Answer:
i) red

b. Ant walks with its ______
i) wings
ii) legs
Answer:
ii) legs

c. The insects live near the ______.
i) sea
ii) pond
Answer:
ii) pond

d. The tongue of the chameleon is ______.
i) sticky
ii) smooth
Answer:
i) sticky

e. The boy cuts the cover to help the ______.
i) butterfly
ii) beetle
Answer:
i) butterfly

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 3.
Listen and circle the words that your teacher says.

Lalitha is a star. She makes very nice art. Last time, she drew a farm to win the first prize. Today, she is drawing a park. Her friend bina has asked her to draw a shark as a gift.
Note to the teacher:
Read the words – shark, star, art, park, far
Answer:
Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 69

Question 4.
Match the following.

1. Ant a. crawl
2. Caterpillar b. slide
3. Snail c. march

Answer:

1. Ant a. march
2. Caterpillar b. crawl
3. Snail c. slide

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 5.
Recite the poem ‘Incy Wincy Spider’ with intonation.
Answer:
Activity to be done by students.

Question 6.
Listen to the teacher and answer.

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 70

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 71

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 7.
Tick (✓) the correct picture for the given word.

a. in –

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 72

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 73

b. under –

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 74

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 75

c. near –

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 76

Answer:

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects 77

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

3rd Standard English Guide The Insects Additional Questions and Answers

Arrange the words and write it. Then, say it to your friend.

Question 1.
go may I to a shop?
Answer:
May 1 go to a shop?

Question 2.
Some money Could you me give?
Answer:
Could you give me some money?

Question 3.
give me you Could phone number your?
Answer:
Could you give me your phone number?

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide Term 1 Chapter 2 The Insects

Question 4.
Could me glass of water give you a?
Answer:
Could you give me a glass of water?

Question 5.
white paper me give Could you a?
Answer:
Could you give me a white paper?

Question 6.
pencil you Could give me a?
Answer:
Could you give me a pencil?

Samacheer Kalvi 3rd Standard English Guide